Ši mokomoji metodinė priemonė remiasi Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2007 m. kovo 7 d., Nr. ĮSAK-179). Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos turinys integruojamas į atskirus mokomuosius dalykus, nedidinant Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus.

Šis leidinys buvo kuriamas plačių visuomeninių diskusijų kontekste. Diskusijose buvo nagrinėjamos ir rengimo šeimai, lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo sąvokos.

Lytiškumo ugdymas – tikslingas ir kryptingas pedagoginės veiklos procesas, kuriuo siekiama derinti konkrečių žinių lytiškumo klausimais perteikimą su bendražmogiškųjų vertybių diegimu, valios ugdymu ir brandinti asmenį šeimos gyvenimui.

Lytinis švietimas – tai pedagoginės veiklos procesas, kuriuo siekiama perteikti specialias anatomijos ir fiziologijos, higienos, seksologijos žinias, susijusias su lytimis, lytine ir reprodukcine sveikata, lyčių santykiais.
Ši metodinė priemonė turi tikslą ugdyti brandžią asmenybę ir rengti mokinius šeimos gyvenimui, taigi į pirmą vietą joje iškeliamas ne lytinis švietimas, o lytiškumo ugdymas.

Loader Įkeliama…
EAD Logo Užtrunka per ilgai?

Reload Įkelti iš naujo
| Open Atverti naujame skirtuke

Parsisiųsti